top of page

Privacy

UW PRIVACY 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. 

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: 

  • zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens;

  • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

 

Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. 

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: 

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciet toestemming;

  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid;

  • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;

  • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik jou eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen. 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard. 

 

PRIVACY OP DE NOTA 

Op de nota die jij ontvangt staan de gegevens die door de belastingdienst worden gevraagd.

  • Jouw naam, adres en woonplaats;

  • de datum van de behandeling;

  • een korte omschrijving van de behandeling (Natuurgeneeskundige behandeling, Kinesiologie);

  • de kosten van het consult.

 

PRIVACY VIA DE WEBSITE 

Bij het maken van een afspraak word je gevraagd jouw contactgegevens in te vullen. Deze gegevens gebruik ik om uiteindelijk op de zorgnota te plaatsen.

bottom of page